االبرز در مسیر پیاده سازی الگوی کشت پائیزه

کرج – ایرنا – طرح الگوی کشت که توسط دولت سیزدهم پایه گذاری شده ، حرکتی اساسی برای سازگاری با خشکسالی و کم آبی است و اینک کشاورزان البرزی با پیاده سازی آن در کشت پائیزه با مروجان این طرح همگام شدند.