استاندار: طرح تحولی “یزد نوین” توسعه استان را برای ۱۰۰ سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…