امام جمعه اراک: توسعه گردشگری در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…