تاکید استاندار یزد بر اطلاع‌رسانی مستمر از پروژه‌های نهضت ملی مسکن

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…