تروریست‌ها با سلاح جنگی به مردم و حافظان امنیت شلیک می‌کنند تا نظام را متهم به کشته‌سازی کنند

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…