جنگی با محاسبات غلط

تهران- ایرنا- آمریکا و اروپا که با تحریکات و کمک های مالی- نظامی خود به اوکراین طی سال های اخیر بستر را برای آغاز جنگ مسکو و کی یف همواره کردند، اینک با رویت نتیجه معکوس محاسبات خود، زلنسکی را برای بازگشت به میز مذاکره تحت فشار گذاشته اند.