دانش‌آموز گناوه‌ای آموزش‌های ایمنی در زلزله را فرا گرفتند

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…