سه ملی‌پوش پاورلیفتینگ کرمانشاه عازم مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ امارات شدند

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…