شرایط سنی و معافیت از معاینه پزشکی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اعلام شد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…