شهرداری کرج ۱۰۰ میلیارد ریال برای آسفالت مدارس اختصاص داد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…