صدور بخشنامه‎‌های پی درپی با فاصله زمانی کوتاه به فضای کسب و کار بوشهر آسیب زده است

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…