طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچنان معطل در راهروهای مجلس/ مالیاتی برای مقابله با سفته بازی

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…