فرماندار گرمی بر لزوم شتاب‌بخشی به طرح‌های عمرانی حوزه بهداشت و درمان تاکید کرد

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…