فعالیت تروریسم در افغانستان؛ داعش مسئولیت حمله به سفارت پاکستان را برعهده گرفت

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…