فهم حقیقی مستندساز از میزان اثرگذاری کارش بسیار مهم است

تهران- ایرنا- کارگردان مستند «فریاد رو به باد» (۱۳۹۷) گفت: باید بدانیم سهم ما مستندسازان از اثرگذاری با تولید یک مستند چقدر است و فهم این موضوع بسیار مهم است.