لاورنتیف: شرایط مناسب برای دیدار اردوغان و اسد هنوز فراهم نیست

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…