نمایی از نسلی که نترسید

تهران- ایرنا- در روزهای سخت کرونا که انسان‌ها مانند برگ‌های خزان‌ بر زمین می‌افتادند، مدافعان سلامت با اینکه از فرط کار کردن خستگی در نگاهشان موج می‌زد همچون سرو استوار بر بالین بیماران ماندند و خزان زندگی آنها را به بهار بدل کردند اما خود در خط مقدم پیکار با این ویروس مغلوب شدند و شهد شیرین شهادت را نوشیدند.