وسایل گازسوز غیر استاندارد خطرات جبران ناپذیری را به همراه دارد

کرج – ایرنا – مدیرکل استاندارد البرز با اشاره به تکرار حوادث گازگرفتگی در فصل سرما به مردم توصیه کرد، ضمن استفاده از بخاری های استاندارد، هنگام نصب وسایل گاز سوز از سالم بودن قطعات این وسایل اطمینان حاصل کنند.