کشاورزان قمی از گیاهان مقاوم به کم آبی و شوری استفاده می‌کنند

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…