۱۹۲ پرستار در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در استان کرمانشاه فعال است

Transferring to the website…

در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ…