برای رهایی از وضع کنونی اینترنت، فرق می کند چه کسی رئیس جمهور شود

آیا وزیر ارتباطات صرفاً کارش کابل‌کشی است یا در فیلترینگ و رفع فیلتر هم صاحب اختیار است؟ با تغییر دولت‌ها آیا سیاست‌های حاکم بر اینترنت ایران می‌تواند تغییر کند یا نه؟ آیا وضعیت اینترنت در دولت مسعود پزشکیان با دولت سعید جلیلی متفاوت خواهد بود؟

برای رهایی از وضع کنونی اینترنت، فرق می کند چه کسی رئیس جمهور شود

Read More